Wijkplan 2020

Bewoners van Kruiskamp, Koppel en Binnenstad willen een fijne buurt, waar zij prettig wonen en samenleven. Een buurt waar je je thuis voelt. Waar iedereen op haar of zijn manier kan meedoen en waar je je buurvrouw of buurman om hulp kan vragen. Waar het gewoon is dat men naar elkaar omkijkt. Een wijk waar mensen invloed hebben op die zaken die voor hen van belang zijn. Daar kunnen we met z’n allen aan werken.

Hoe doen we dat? Elk jaar maken bewoners en mensen die werken in de wijk een Wijkplan. Zij vragen op wijknetwerkbijeenkomsten de bewoners en organisaties om informatie en verbeterpunten. Wijkbewoners en wijkorganisaties waren uitgenodigd om plannen te maken en in te dienen op basis van de doelen in het Wijkplan. De wijkdoelen zijn ook bepalend bij het toetsen van de wijkaanvragen.

Het Wijkplan 2020 heeft vier thema’s:

  • Opgroeien en opvoeden
  • Zorgen voor jezelf
  • Omkijken naar anderen
  • Prettig samenleven in je buurt

Het wijkplan kunt u lezen op: www.indebuurt033.nl/bewonersinitiatief/wijkplannen

Heeft u wensen voor de wijk? Loopt u al langer rond met een idee voor uw buurt of straat? Indebuurt033 wil u daar graag bij helpen. Indebuurt033 kan subsidie geven om het financieel mogelijk te maken en ondersteuning om uw plan te realiseren.

Meer weten over dit wijkplan?
Heeft u in dit wijkplan iets gelezen waar u meer over wil weten of bij betrokken wil zijn? Heeft u een idee dat bijdraagt aan de hier beschreven wijkdoelen? En bent u nieuwsgierig hoe u met anderen in contact kunt komen of welke mogelijkheden er zijn voor financiering? Neem contact op met de buurtnetwerker voor Kruiskamp, De Koppel en Binnenstad:
Jolande Koelewijn
Telefoon: 06 43 141 116
E-mail: jolande.koelewijn@indebuurt033.nl

Doelen 2020

Aandacht voor kwetsbare bewoners, praktische ondersteuning.
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig leven. Voor sommige wijkbewoners is dat moeilijker door geldproblemen, een taalachterstand of omdat zij te maken hebben met een lichamelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Wij willen bewoners stimuleren om meer naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen Bijvoorbeeld met een burenhulpdienst en wijkvervoer. Ook voor mantelzorgers willen wij meer aandacht en ondersteuning, door bijvoorbeeld lotgenotencontact en het geven van voorlichting.

Meer mensen doen mee.
Vaak krijgen we signalen over wijkbewoners die niemand spreken. Ze hebben meestal ook andere problemen, zoals armoede, werkloosheid of laaggeletterdheid. Hierdoor ontstaat ‘vermijdingsgedrag’, dat hun isolement versterkt. Ouderen, jongeren en nieuwkomers hebben hier mee te maken: initiatieven die mensen helpen om mee te doen met sociale activiteiten, om hun sociale vangnet te vergroten zijn dan ook gewenst. Wij willen ook (beweeg)activiteiten die mensen helpen bij overgewicht en die gericht zijn op gezonde leefstijl.

Voorzieningen in de wijk.
Elkaar ontmoeten is dus belangrijk en hiervoor zijn ontmoetingsplekken nodig. Wij willen in 2020 meer ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners van Kruiskamp en Koppel, waar wijkbewoners elkaar informeren, ideeën uitwisselen en nieuwe netwerken kunnen ontstaan. Naast de Witte Vlinder als ontmoetingsplek zijn ook de drie winkels aan de Linie een goed alternatief. In de Koppel willen de bewoners graag de Buitenkast Koppel verplaatsen naar een nieuwe plek, zodat meer ouders en kinderen kunnen meedoen. In de Koppel is ook een plek waar ouders met opvoedvragen terecht kunnen zeer gewenst. Een plek waar ouders kunnen leren van elkaars ervaringen en waar informatie en voorlichting kan worden gegeven.

Leefomgeving en veiligheid.
Iedereen wil in een veilige buurt wonen, een buurt waarin je je thuis voelt. Wijkbewoners kunnen samen de buurt veiliger maken door elkaar te kennen en te vinden. Schoonmaakacties en de inzet van straatambassadeurs en gezamenlijke straatfeesten helpen hierbij. Vooral in Kruiskamp en Koppel willen wijkbewoners een schone buurt en samen het zwerfvuil aanpakken. Bewoners zijn blij met hun groenplekken in de wijk en willen graag meer bijentuinen en moestuinen. In de Kruiskamp maken bewoners zich sterk voor veilig verkeer op het Neptunusplein.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk.
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Door de verschillende culturele achtergronden is er een breed aanbod van verschillende activiteiten nodig, tegelijkertijd zijn er verbindende activiteiten nodig waardoor zij leren samen op te trekken op onderwerpen of activiteiten die belangrijk zijn voor elkaar en de wijk. Aandacht voor kinderen en ouders die in moeilijke en lastige omstandigheden opgroeien. Zoals gezinnen ondersteunen bij diverse problematiek, echtscheiding, rouw, opvoedvragen, jonge mantelzorgers of (digitaal) pesten, opgroeien in twee culturen. Dit doen wij door het geven van uitleg/handvatten over de invloed van leefstijl/stress op gezondheid.

Communicatie en informatie.
Informatiewinkel Kruiskamp van Indebuurt033 helpt bewoners met de vragen over geld, brieven, wonen, scheiden, opvoeden en opgroeien, praktische hulp en mantelzorg. We willen dat de winkel voor nog meer bewoners bekend is door middel van lichtkranten, beeldschermen, informatiedisplays in diverse wachtkamers, het consultatiebureau en andere publieke plekken. De nieuwe wijkwebsite HalloKruiskampKoppel.nl willen we graag bekender maken.